Nyenrode Business Universiteit Center for Corporate Reporting, Finance & Tax

Hoogleraar Formeel Belastingrecht (0-benoeming)

Voor het vakgebied Formeel Belastingrecht binnen de afdeling (pre)master Fiscaal Recht en (pre)master Fiscale Economie zijn wij op zoek naar een

 

Hoogleraar Formeel Belastingrecht

 

Over de leerstoel 

De fiscale wetgeving betreft zowel het materiële belastingrecht als het formele belastingrecht. Het materiële belastingrecht regelt de belastingplicht, de tarieven en de heffingsgrondslagen; het omvat, kortom, de regels om de belastingschuld te kunnen vaststellen. Het formele belastingrecht regelt de wijze waarop de belastingschuld formeel moet worden vastgesteld, bekendgemaakt en ingevorderd.

              

Ook het (fiscale) procesrecht, waaronder de regelgeving voor de bezwaar- en beroepsprocedures, behoort tot het formele belastingrecht en daarmee tot deze leerstoel. Dan gaat het niet alleen om de bezwaar- en beroepstermijnen, maar ook om de rechten en plichten van de inspecteur en van belastingplichtigen tijdens die bezwaar- en beroepsprocedures.

              

Het formele belastingrecht is met name vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet. Dit rechtsgebied omvat alle regelgeving waaraan Belastingdienst en belastingplichtigen zich moeten houden bij het heffen, afdragen en invorderen van belasting. De rechten en (informatie)verplichtingen van zowel Belastingdienst als belastingplichtigen maken daar een belangrijk onderdeel van uit. 

              

Behalve het formeelrechtelijk wettelijk kader zijn ook de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacyregels), de geheimhoudingsverplichting en de beginselen van behoorlijk bestuur van belang. Jurisprudentie en beleidsregels zijn hier belangrijke rechtsbronnen.

              

Het formele belastingrecht neemt de laatste decennia, mede door een veranderende maatschappelijke en technologische context, steeds meer in belang toe. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de privacy (bescherming van persoonsgegevens) en de Europese en internationale wet- en regelgeving drukken steeds meer hun stempel op de fiscale theorie en praktijk. Bovendien laten technologische ontwikkelingen, zoals digitalisering en automatisering hun invloed gelden. Door de ontwikkelingen op het gebied van ‘big data’ en de daarbij behorende selectie en analyse, kunstmatige intelligentie, ‘profiling’, algoritmen en hun toepassingen klinkt de roep om rechtsbescherming en transparantie steeds luider. Hoe ver reiken rechten en verplichtingen van de Belastingdienst? Hoe betrekt dit bestuursorgaan de ‘menselijke maat’ in zijn beleid? Hoe ver mag de gegevensuitwisseling zich uitstrekken tussen Belastingdienst en andere bestuursorganen?

              

Het formele belastingrecht is een van de vakgebieden van de (pre)master Fiscaal Recht. Het formele belastingrecht is daarnaast ook van belang voor vakgebieden als Accountancy en Controlling. Verder richt het onderwijs van deze leerstoel zich op Nyenrodes Executive Education.

              

Nyenrode Business Universiteit benadrukt het belang van onderzoek op dit vakgebied. De onderzoeksresultaten moeten leiden tot (internationale) publicaties en moeten worden ingebed in het onderwijs. Juist hier kan de universiteit een belangrijke impuls geven aan het publieke debat.

              

In het onderwijsprogramma komt de professionele houding van de fiscale deskundige naar voren: in teamverband een (bij)sturende rol vervullen waar het gaat om de behartiging van fiscale belangen en alles wat daarmee samenhangt en eruit voortvloeit. Dat hier (onder veel meer) ook de ethische en sociale facetten, alsmede integriteitsaspecten niet onbesproken blijven, moge duidelijk zijn (LES-waarden).

 

 

Wie ben jij?  

Je bent gepromoveerd en voldoet aan de - voor elke hoogleraar geldende - eis dat gebleken moet zijn dat deze in staat is:

• op heldere en enthousiasmerende wijze te doceren
• onderzoek op hoog niveau te verrichten, hetgeen moet zijn gebleken uit publicaties die betrekking hebben op het vakgebied
• onderzoek (waaronder promotieonderzoek) van anderen te instigeren, stimuleren en begeleiden.

• beschikt aantoonbaar over een grondige kennis van het belastingrecht, in het bijzonder op het terrein van de fiscale rechtsbescherming en de invloed van tax technology daarop, en kan deze onderwerpen plaatsen binnen de theoretische grondslagen, de historische ontwikkeling en de te verwachten toekomstige ontwikkeling van het belastingrecht in Nederland en daarbuiten
• heeft oog voor de samenhang van het belastingrecht, het privaatrecht en het bestuursrecht
• beschikt over excellente en bewezen kwalificaties voor wetenschappelijk onderwijs, zowel didactisch als programmatisch
• beschikt over erkende expertise voor wetenschappelijk onderzoek op fiscaal-rechtelijk terrein
• heeft ervaring met acquisitie van en participatie in onderzoeksprojecten en stimuleert binnen de organisatie het verwerven van externe onderzoeksgelden
• heeft ervaring met het succesvol begeleiden van promovendi
• heeft belangstelling voor interdisciplinair onderzoek
• is een inspirerende coach voor hooggekwalificeerde professionele en aankomende wetenschappers
• beschikt over vaardigheden om bij te dragen aan een motiverende en verbindende governance-cultuur
• heeft een uitgebreid netwerk binnen en buiten de universitaire gemeenschap met relevante (inter)nationale contacten
• heeft ervaring opgedaan in de praktijk van het belastingrecht, in het bijzonder op het terrein van de fiscale rechtsbescherming
• heeft een uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.

 

De hoogleraar houdt zich ook bezig met aanvullende werkzaamheden, waaronder (geen restrictieve lijst)

 • Docent-lid Opleidingscommissie
 • Lid Examencommissie
 • Commissie van Beroep
 • Toetscommissie
 • Vrijstellingencommissie
 • Diploma uitreikingen
 • Belevingssessies
 • Marketing input d.m.v. content dan wel interviews
 • Curriculum commissie
 • Examinator (voor m.n. scripties, papers, adviezen en rollenspellen)
 • Vakcoördinator schap en/of docent

Met bovenstaande activiteiten is de hoogleraar ca 20-30 uur per jaar belast.

 

 

 

 

 

Wie zijn wij?  

Nyenrode Business Universiteit 

Nyenrode Business Universiteit heeft als missie: ‘Serving society by shaping responsible leaders’. Nyenrode is een kleinschalige particuliere universiteit, in 1946 opgericht door en voor het bedrijfsleven, met een internationale oriëntatie. Nyenrode biedt degree en executive education opleidingen aan op het gebied van business, management, accountancy en controlling, en verricht ook onderzoek in deze vakgebieden. Dankzij de combinatie van academische theorie, praktische relevantie en persoonlijke ontwikkeling ontwikkelen studenten en deelnemers duurzame meerwaarde voor zichzelf, voor hun bedrijf en voor de maatschappij. 

 

Wat bieden bij? 

Nyenrode kenmerkt zich door een hoge mate van professionaliteit en een informele sfeer.  

Resultaatgericht werken en aandacht voor individuele ontwikkeling gaan hand in hand. 

De leerstoel Formeel Belastingrecht betreft een 0-benoeming.

 

Enthousiast geworden?  

Dan ontvangen wij graag jouw reactie door middel van een motivatie en een curriculum vitae ter attentie van Professor Dr. Ruud Vergoossen: r.vergoossen@nyenrode.nl

Vacature delen via:

Referentienummer:

2021-228

Regio:

 • Heel Nederland

Werkdagen:

Dag

Locatie:

Breukelen

Contactpersonen:

Company homepage:

http://www.nyenrode.nl

Kantooradres: